Kleaner lietošanas noteikumi

Šī tīrītāja vienošanas ("Vienošanās") nosaka noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem jūs, neatkarīgs pakalpojumu sniedzējs, pilnībā licencēts (ciktāl to pieprasa piemērojamie tiesību akti) un kas ir kvalificēts, lai sniegtu pakalpojumus, kas paredzēti šajā vienošanās ("Kleaner") piekrīt sniegt pakalpojumus kā dzīvojamo vai komerciālo telpu uzkopšanu vai līdzīgus pakalpojumus trešajām personām,kuras laiku pa laikam var tikt jums pievienotas, izmantojot SIA KLEAN("KLEAN") tīmekļa platformu.

KLEAN ir tehnoloģiskās platformas radītājs, kas savieno klientus ("Klinets") ar pilnībā licencētiem (ciktāl to pieprasa piemērojamie tiesību akti) un kvalificētiem speciālistiem, piemēram, Kleaners, dzīvojamo un / vai komerciālo uzkopšanu (" Pakalpojumi "). KLEAN nodrošina tīmekļa portālu ("KLEAN platforma"), caur kuru klienti var sazināties ar Kleaner, ar kuru viņi var vienoties par dažādu pakalpojumu saņemšanu. KLEAN un Kleaners paredz, ka Kleaner sniegs pakalpojumus Klientam kā neatkarīgs pakalpojuma sniedzējs, nevis kā KLEAN vai kāda cita Kleaner darbinieks, aģents, partneris. KLEAN nepiedāvā šajā Vienošanās aprakstītos pakalpojumus un nenodarbina personas minēto pakalpojumu veikšanai. KLEAN uzdevums ir tikai piedāvāt tehnoloģiju platformu kā Kleaneru un Klientu saziņas rīku un atvieglot Klientu maksājumus Kleaneriem.

Pirms piekļuves KLEAN platformai, Kleaneram ir arī jāpārskata un jāpiekrīt KLEAN platformas lietošanas noteikumiem, kas šeit ir iekļauti ar atsauci un kurus Kleaners atzīst, ka viņš / viņa ir pārskatījis. Ciktāl Lietošanas Noteikumi ir pretrunā ar šo Vienošanos, konflikta situācijā šī Vienošanās ir jāuzskata par svarīgāku. Laiku pa laikam, vienīgi pēc saviem ieskatiem, klienti ievietos pakalpojumus KLEAN platformā, nosakot nepieciešamo Pakalpojumu raksturu ("Pakalpojumi"). Ievietotie Pakalpojumi ietver datumu un laiku ("uzkopšanas datums") un aptuvenu laiku, kāds nepieciešams darba veikšanai ("Aprēķinātās stundas"). Tad Kleaneram būs iespēja redzēt Pakalpojumus un akceptēt šos Pakalpojumus, kas atbilst Kleanera vēlamajām specifikācijām par laiku, datumu un maksu. KLEAN negarantē, ka Kleaneram būs pieejams minimālais Pakalpojumu skaits jebkurā brīdī šīs Vienošanās darbības laikā. Kleaneram nav pienākums pārskatīt Pakalpojumus, kurus ir ielicis klients. Kad Kleaners piekrīt veikt Pakalpojumu, platforma apstiprinās, vai Klients ir pievienojis Pakalpojumu Kleaneram. Kad Pakalpojums tiek pievienots, vienošanās tiek izveidota tieši starp Kleaneru un Klientu, lai Kleaners varētu izpildīt Pakalpojumu. Kleaners piekrīt, ka Kleanera vārds un tālruņa numurs var kļūt pieejams Klientam pēc Pakalpojuma pasūtīšanas.

Lai saņemtu un pieņemtu Klienta rezervētu Pakalpojumu, jums ir jābūt reģistrētam kā Kleaneram. KLEAN veic saprātīgus pasākumus, pārbaudot Kleanerus, lai nodrošinātu, ka viņi ir kompetenti un kvalificēti, lai uzņemtos pakalpojumus, par kuriem viņiem tiek paziņots. Lai pabeigtu reģistrācijas procesu, jums var būt jāiesniedz informācija, tostarp, bet ne tikai: vārds vai uzņēmuma nosaukums; deklarēta vai juridiskā adrese; E-pasts; Mobilā tālruņa numurs; Foto ID; Aktuālas tirdzniecības kvalifikācijas un akreditācijas; Reģistrācijas un sertifikāti; un Derīgās apdrošināšanas polises - sev un katram darbiniekam vai apakšuzņēmējam, kurš pieņems un/vai veiks Pakalpojumus kopā ar bankas konta informāciju, uz kuru mēs veiksim maksājumus jums par Pakalpojumu, kas būs pabeigti.

Jūs garantējat, ka informācija, ko jūs sniedzat KLEAN reģistrācijas procesa laikā un, izmantojot KLEAN platformu, ir patiesa un pilnīgi precīza, KLEAN ir tiesības apturēt jebkuru Kleaner kontu, kurš sniedz nepatiesu vai sniedz nepilnīgu, vai novecojušu informāciju.

Jūs apliecināt un piekrītat, ka jūs nepiešķirsiet vai neveidosiet apakšuzņēmuma līgumus par jebkuru Pakalpojumu darbiniekam vai apakšuzņēmējam, ja vien pirms pakalpojuma pieņemšanas jūs neesiet iesnieguši tīrītāja informāciju KLEAN vai atsūtījuši to pa e-pastu: kleaner@klean.lv un ka jūs garantējiet, ka jums ir tiesības sniegt šādu informāciju.

Jūs esat atbildīgs un uzņemieties atbildību par visu augšupielādēto informāciju. Sīkāka informācija par to, kā KLEAN var izmantot jebkādu jūsu sniegto informāciju un saturu, ir aprakstīta konfidencialitātes politikā.

Mēs varam laiku pa laikam informēt jūs par pieejamiem Pakalpojumiem, taču mums nav tas nav mūsu pienākums to darīt. Turklāt, tā kā Klients patur tiesības mainīt vai atsaukt savus Pakalpojumus, mēs nevaram sniegt nekādu garantiju par konkrēta pakalpojuma pieejamību vai piemērotību. Mēs nevaram garantēt, ka jūs saņemsiet kādu konkrētu paziņojumu apjomu par Pakalpojumu pieejamību vai, ka jūs varēsiet pieteikties visiem Pakalpojumiem, par kuriem saņemsiet paziņojumu, jo vairākiem Kleaneriem var paziņot vienlaicīgi par vienu un to pašu Pakalpojumu.

Jums un jūsu apakšuzņēmējiem un darbiniekiem, kuri ir reģistrēti KLEAN, jāizmanto viedtālrunis ar pietiekamu datu savienojumu, lai jūs varētu nepārtraukti saņemt paziņojumus.

Mirklī, kad Pakalpojums tiek akceptēts, jūsu informācija (vai jūsu attiecīgā darbinieka vai apakšuzņēmēja informācija) tiek sniegta Klientam un jebkurai trešajai pusei, kas veic pasūtīšanu Klienta vārdā.

Jums ir novērtēt darbu, kas jāveic pirms došanās uz īpašumu.

Jūs garantējat, ka, pieņemot Pakalpojumu, jūs, un jūsu darbinieki un apakšuzņēmēji:

·        

Nekavējoties informēs Klientu par jebkādiemkavējumiem;

·        

Veiksiet Pakalpojumu (un jebkādu papildu darbu) kānorādīts, saskaņā ar standartiem un termiņiem.

·        

Būsiet prasmīgi, rūpīgi un atbildīgi saskaņā arnozares labo praksi, kas ietver standarta prasmju līmeni, savlaicīgumu unprognozēšanu, ko parasti varētu gaidīt no pieredzējušas personas, kasnodarbojas ar šādu Pakalpojumu sniegšanu;

·        

Piegādāt un izmantot savus instrumentus unaprīkojumu (izņemot tīrīšanu, kurā paredzēts, ka tiek piegādātas preces);

·        

Atjaunināt saturu KLEAN lietotnē par katraPakalpojuma pieņemšanu, palaišanu un pabeigšanu;

·        

Nodrošināt Klientam vismaz 30 dienu garantijuattiecībā uz visu darbu, kas veikts, veicot Pakalpojumu un Papildu darbu;

·        

Ievērojiet visus likumus un noteikumus.

Jūs piekrītat tikai piešķirt vai slēgt apakšlīgumus saskaņā ar šo Līgumu un attiecīgi kompetentiem, kvalificētiem un kvalificētiem darbiniekiem. Jūs piekrītat nodrošināt, ka:

·        

viņiem ir derīgas apdrošināšanas polises;

·        

Viņi veiks darbu un jebkuru papildu darbusaskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un tādā pašā kvalitātē, kā tasbūtu, ja jūs būtu veicis darbu.

Klientiem ir tiesības pieprasīt pierādījumus par ID un piemērojamām tirdzniecības akreditācijām un reģistrācijām, un jūs piekrītat nodrošināt un nodrošināt, ka jūsu darbinieki un apakšuzņēmēji sniedz Klientam šādu informāciju, kā to prasa.

KLEAN patur tiesības: 24 stundas iepriekš paziņojot, nosūtot pārstāvi kopā ar Kleaneru (vai tā darbiniekiem vai apakšuzņēmējiem), veicot Pakalpojumu, lai pārbaudītu viņu kompetenci, prasmes un rīcību; un pārtraukt Kleaners kontu gadījumā, ja viņi vai viņu darbinieki vai apakšuzņēmēji, neļauj, vai mēģināt izjaukt, to pārstāvju piedalīšanos.

Ja jūs, jūsu darbinieks vai apakšuzņēmējs nonāk pie īpašuma un nevar sazināties ar Klientu vai piekļūt īpašumam, mēģiniet sazināties ar viņiem 20 minūtes. Ja neizdodas sazināties ar klientu 20 min laikā jums būs tiesības atcelt Klienta ielikto pasūtījumu. Šajā gadījumā Klientam būs jāmaksā atcelšanas maksa, ja piemērojams.

Jūs, jūsu darbinieki un apakšuzņēmēji var pārcelt vai atcelt Pakalpojumu, ja vismaz 24 stundas iepriekš par to ir paziņots Klientam. Ja jūs, jūsu darbinieki vai apakšuzņēmēji atceļ vai pārplāno Pakalpojuma izpildi mazāk nekā 24 stundas iepriekš, KLEAN no jūsu maksājuma var atskaitīt nepieciešamo summu, kas Klientam tiktu piedāvātas kā kompensācija par sagādātajām neērtībām.

Ja jūs, jūsu darbinieki vai apakšuzņēmēji atceļ vai pārplāno Pakalpojumus paziņojot to mazāk nekā 24 stundas vairākkārt, mēs varam deaktivizēt jūsu KLEAN kontu un pārtraukt lietot jūs kā Kleaneru.

Mirklī kad Kleaners ir pievienots Pakalpojumam, Kleaner piekrīt, ka izpildīs Pakalpojumu līdz norādītajam datumam, kuru Klientam ir iespēja izmainīt. Gadījumā, ja Kleaners nav spējīgs pielāgoties izmainītajam laikam, KLEAN ir tiesības padarīt Pakalpojumu pieejamu KLEAN platformā.

Kleaners saprot un piekrīt, gadījumā ja Kleaners nav izpildījis Pakalpojumu saskaņā ar Klienta specifikācijām pēc tam, kad viņš vai viņa ir pieteicis šo Pakalpojumu, izmantojot platformu, ir būtisks šīs vienošanās pārkāpums, un par to var tikt iekasēta soda maksa no Kleaner vai šīs Vienošanās izbeigšana . Līdzīgi, Kleaners var saņemt samaksu, ja Klients atceļ vai pārplāno Pakalpojumu.

Kleaner saprot, ka Klean platforma ir veidota, lai klientiem tiktu piedāvāti tikai tie Kleaneri kuri uztur augstākajiem standartiem atbilstošu profesionalitāti un pakalpojumu kvalitāti. Kleaner piekrīt uzturēt augstu profesionālisma un servisa līmeņus, tostarp, bet ne tikai, rīku un materiālu uzturēšanu saskaņā ar nozares standartiem un garantē, ka tie ir labā darba stāvoklī, saglabājot izskatu un kopšanas standartus, kas atbilst rūpniecības standartiem. Kleaners apzinās, ka Klientu dotās atsauksmes ir jauztur ar minimālo vai augstāku līmeni kā KLEAN noteiktais vērtējums par piekļuvi platformai. Gadījumā, ja Kleaner vidējais vērtējums nokrītas zem piemērojamā obligātā vērtējuma, KLEAN patur tiesības deaktivizēt Kleaner pieeju KLEAN platformai.

KLEAN nekontrolē vai nav nekādu tiesību kontrolēt veidu, kādā Kleaner veic Pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai, laiku un vietu, kurā Kleaner veic Pakalpojumus, bet arī Kleaner izvēlētos rīkus un materiālus, ko izmantot, lai pabeigtu Pakalpojumu, palīgus, apakšuzņēmējus vai citu personālu (ja tāds ir), ko Kleaner izmanto, lai palīdzētu pabeigt Pakalpojumus, vai veids, kā Kleaner pabeidz Pakalpojumus. KLEAN nebūs un tai nav tiesību nekādā gadījumā pārbaudīt Kleanera darbu kvalitātes nolūkos. Tie vienošanās noteikumi, kas nodrošina KLEAN galvenās pilnvaras ir iekļautas vienīgi, lai panāktu atbilstību vietējiem likumiem, noteikumiem un to interpretācijām.

Ja Klients ir iepriekš apstiprinājis, un, ja vien šajā Vienošanās nav noteikts citādi, Kleaner nav pienākums personīgi veikt Pakalpojumus. Kleaner pēc saviem ieskatiem apmaksā visus izdevumus un palīgus, apakšuzņēmējus vai citus darbiniekus, ko Kleaners uzskata par nepieciešamiem un lietderīgiem Pakalpojumu izpildei. Šādā situācijā Kleaner ir atbildīgs par jebkura šāda personāla vadību un kontroli.

Pirms jebkādus pakalpojumus veic asistenti, palīgi, apakšuzņēmēji vai citi darbinieki, kurus nodarbina Kleaner, Kleaner ir nepieciešams pieprasīt, lai šādas personas iesniedz pamatinformāciju, kas ir līdzvērtīga tai, ko pieprasa KLEAN, un sniedz pierādījumus par iepriekšējo pārbaudi. Kleaner piekrīt, ka jebkuri asistenti, palīgi, apakšuzņēmēji vai citi izmantotie darbinieki, veicot Pakalpojumus, ievēro profesionālo izskatu, kas atbilst nozares standartiem.

Kleaner uzņemas pilnu atbildību par visas palīdzības, palīgu, apakšuzņēmēju un / vai citu darbinieku, ja tāda ir, kompensāciju, pabalstiem un izdevumiem, kā arī par visiem nepieciešamajiem ienākuma nodokļa ieturējumiem, bezdarba apdrošināšanu un sociālajiem nodokļiem attiecībā uz visām iesaistītajām personām kas palīdzējuši Kleaner veikt Pakalpojumos.

Ar šo jūs apliecināt, ka jums ir pienākums pilnībā ievērot visus nodokļu saistības, kas rodas, lai jūs no piemērojamajiem tiesību aktiem attiecībā uz sniedzamo pakalpojumu, ieskaitot (ja piemērojams), iegūstot derīgu PVN reģistrācijas numuru; maksāt ienākuma nodokli, sociālās apdrošināšanas nodokli vai jebkuru citu nodokli, ko piemēro; un izpildīt visas nodokļu reģistrācijas saistības un aprēķināt un pārskaitīt visas nodokļu saistības, kas saistītas ar jūsu Pakalpojumu sniegšanu, kā to prasa piemērojamie tiesību akti. Turklāt jūsu pienākums ir nodrošināt KLEAN ar visu attiecīgo nodokļu informāciju, ieskaitot savu PVN numuru.

Pēc katra veiksmīgā pabeigtā Pakalpojuma KLEAN izveido rēķinu, kas sastāv no attiecīgā Pakalpojuma stundas likmes, laika un citas būtiskas informācijas. Jums būs iespēja piekļūt katra Pakalpojuma reķinam no KLEAN platformas. Jebkādas korekcijas, kuras vēlaties veikt, jāiesniedz pa elektronisko pastu kleaner@klean.lv

Ar Jūsu atļauju tiek izsniegti rēķini. Ja jūs izmantojat KLEAN platformu kā uzņēmējdarbības vienību, jūs ar šo atļaujiet KLEAN izrakstīt sev rēķinu jūsu vārdā, lai kompensētu jums jebkādus izdevumus, maksas, soda naudas, kas jums pienākas no KLEAN. Pēc tā izsniegšanas rēķins tiks nekavējoties pieejams jums, izmantojot KLEAN Platformu.

Klients maksā par pabeigtajiem Pakalpojumiem, izmantojot KLEAN Platformu, saskaņā ar likmēm, ko KLEAN noteicis attiecīgajā laikā, kad Pakalpojums tiek ievietots Platformā, un tas ir balstīts uz Pakalpojuma noteiktajiem parametriem ("Platformas likme"). Katrs pakalpojums, kas Kleaner ir pieejams Platformā, norāda uzkopšanas datumu, aprēķinātās stundas, informāciju par pieprasīto pakalpojumu, Kleaner likmi. Atšķirība starp Platformas likmi un Kleaner ir maksa, kas jāmaksā KLEAN, lai atrastu Pakalpojumu un atvieglotu maksājumu no Klienta līdz Kleaner ("Platformas izmantošanas maksa").

Apstiprinot šo vienošanos, Kleaner pilnvaro KLEAN ieturēt KLEAN Platformas izmantošanas maksu no Kleaner maksājuma par katru Pakalpojumu.

Ja pakalpojums, uz kuru Kleaner atsaucas un kuru pieņēmusi, prasa vairāk laika, nekā plānots, Klientam un Kleaner var vienoties par papildu pakalpojumu, pamatojoties uz paredzamo papildu laiku, kas vajadzīgs, lai pabeigtu Pakalpojumu ("Papildu pakalpojums"). Jebkurš papildu pakalpojuma līgums ir tikai starp Kleaner un Klientu.

Kleaner atzīst, ka Platformas izmantošanas maksa laiku pa laikam var mainīties. KLEAN nosūta Kleeaner iepriekšēju paziņojumu par katru šādu izmaiņu. Ja Kleaner turpina lietot KLEAN Platformu pēc jebkādām šādām izmaiņām Platformas izmantošanas maksā, nozīmē, ka Kleaners piekrīt šādām izmaiņām.

Kleaner nomaksā KLEAN Platformas izmantošanas maksu un jebkuru citu KLEAN maksājumu par katru mēnesi ne vēlāk kā nākamā mēneša 10. datumā.

KLEAN pārskaitīs summas, kas saņemtas kā Maksājumi (atskaitot piemērojamo Platformas izmantošanas maksu), kas katru nedēļu tiek ieskaitīta KLEAN bankas kontā, uz Kleaner bankas kontu ne vēlāk kā nākamās nedēļas 4. dienā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Klean nav pienākuma maksāt jums par pakalpojumiem, kas pienākas no Klienta, ja maksājums neizdevās, jo Klienta kredītkartes tiek atcelts vai ir neveiksmīgs iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Klean. Šādā gadījumā mēs palīdzēsim jums pieprasīt maksājuma pieprasījumu no Klienta un nosūta to jums, tiklīdz Klients būs iesniedzis pieprasīto maksājumu.

Ja īpašumam nepieciešama atkārtotā uzkopšana, lai veiktu jebkādus Pakalpojumus par nepilnīgiem Pakalpojumiem, ko veikuši jūs vai jūsu darbinieki vai apakšuzņēmēji, vai arī jebkādu citu iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, par kļūdainu īpašumu, jums ir jāpiedalās šādā atkārtotā uzkopšanā 7 dienu laikā, izņemot ārkārtas gadījumus, kuri jāizpilda 24-48 stundas pēc KLEAN pieprasījuma.

KLEAN saprot un pieņem, ka daudzi Kleaneri un klienti beigu beigās vēlas strādāt tieši, neizmantojot KLEAN platformu. Viena no KLEAN Platformas izmantošanām ir Kleaneru mārketinga instruments, lai šādā veidā izveidotu savu biznesu ārpus Platformas. Jebkurā laikā, ja Kleaner nolemj sazināties ar Klientu, neizmantojot KLEAN Platformu, un Klients atceļ KLEAN Platformas izmantošanu, tad Kleaners piekrīt maksāt Platformas pamešanas maksu EUR 1500 apmērā KLEAN. Kleaner piekrīt saņemt Platformas pamešanas maksu, kas tiek ieturēta no jebkuriem neapmaksātiem maksājumiem, vai samaksāt maksājumu desmit (10) darba dienu laikā. Kleaner nespēja samaksāt maksājumu ir būtisks šīs Vienošanās pārkāpums.

Lai pieņemtu Pakalpojumus, Kleaner ir jābūt viedtālrunim, kas aprīkots ar piekļuvi KLEAN Platformai ("Savietojama mobilā ierīce"). KLEAN var apkopot datus, piemēram, opcijas, ko Kleaner izmanto KLEAN Platformā, lai uzlabotu programmatūru vai darbinātu programmatūru.

Lai akceptētu Pakalpojumus, Kleaner jāizmanto Kleaner mobilo lietojumprogrammu vai vietni ( "Kleaner App") uz saderīgas mobilā ierīces.

Kleaner ir pilnībā atbildīgs par jebkādām izmaksām vai izdevumiem, kas radušās Kleaner saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu, un nekādā gadījumā KLEAN neatmaksā vai nepiedāvā atlīdzināt Kleaner par jebkādiem instrumentiem, līdzekļiem, izmaksām vai izdevumiem, kas tiek izmantoti Pakalpojumu izpildīšanai. Kleaner uz sava rēķina apgādā un uztur savus instrumentus, iekārtas, līdzekļus un citus materiālus, ko izmanto Pakalpojumu veikšanai. Kleaner nosaka to, kāds aprīkojums, piederumi, ir nepieciešams lai veiktu Pakalpojumus, un kur, kad un par kādu cenu, iegādāties vai saglabāt nepieciešamo aprīkojumu, piederumus, instrumentus un citus materiālus. KLEAN jebkurā laikā var pieprasīt Kleaner izmantoto iekārtu un līdzekļu sarakstu, lai varētu pilnvērtīgi komunicēt ar Klientu. Pēc Kleaner pieprasījuma Klean var piedāvāt Kleaneram konkrētu iekārtu, piederumu un materiālu nomu vai iegādi. Kleaner nav pienākuma izīrēt, izmantot vai iegādāties KLEAN iekārtas, rīkus, piederumus vai citus materiālus.

Klean var izvēlēties nomāt vai pārdot zīmolu vai bez preču zīmes, aprīkojumu, piederumus, vai apģērbu, bet tas nenozīmē, vai iesaka pienākumu valkāt, vai izmantot šādus priekšmetus. Kleaner nav pienākums valkāt vai lietot jebkādu ieteikto aprīkojumu, piederumus vai apģērbu.

Kleaner ir neatkarīgs Pakalpojumu sniedzējs un nav saistīts ar KLEAN, lai veiktu pakalpojumus KLEAN vārdā. Kleaner ir noslēdzis šo Vienošanos, lai iegūtu nosūtījumus pie trešām personām apmaiņā pret kuriem Kleaner maksā Klean maksu, kā aprakstīts šeit. Šī vienošanās nav veidotā, lai izveidot asociāciju, partnerību, kopuzņēmumu, darbinieku vai aģentūru attiecības starp Kleaner un KLEAN. Kleaner nav pilnvaru saistīt KLEAN un Kleaner neiesniedz nekādus KLEAN vārdā noslēgtus līgumus vai pārstāvniecības bez KLEAN iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Kleaners saprot, ka Kleaner nebūs tiesīgs piedalīties KLEAN darbinieku piedāvātajos pabalstu plānos, ieskaitot, bet ne tikai, atvaļinājumu, medicīnisko vai dzīvības apdrošināšanu, invaliditāti, peļņas sadali vai pensijas pabalstus vai jebkuru citu piedāvāto pabalstu vai pabalstu plānu ko KLEAN nodrošina saviem darbiniekiem. KLEAN nebūs atbildīgs par ienākumu, algu, sociālās apdrošināšanas vai citu vietējo nodokļu ieturēšanu vai samaksu, apdrošināšanas iemaksu veikšanu, ieskaitot bezdarbu vai invaliditāti. Kleaner ir atbildīgs par KLEAN neaizskaramību pret jebkādām prasībām, tiesībām vai darbībām, kas saistītas ar šo noteikumu, ieskaitot jebkādas tādas prasības, ko Kleaner vai jebkura trešā persona ierosinājusi attiecībā uz jebkādām pretenzijām par nodokļiem vai iemaksām, ieskaitot sodus un procentus.

Kleaner garantē KLEAN, ka: Kleaner ir likumīgas tiesības sniegt Pakalpojumus, kas paredzēti šajā Līgumā Latvijā; Kleaner ir pilnībā licencēts (ciktāl to pieprasa piemērojamie tiesību akti) un pilnvarots sniegt šajā Vienošanās paredzētos Pakalpojumus jurisdikcijā, kurā Kleaner plāno piedāvāt minētos Pakalpojumus, un Kleaner ir nepieciešamās prasmes, pieredze un kvalifikācija, lai veiktu Pakalpojumus; Kleaner veic Pakalpojumus profesionāli un rūpīgi, ievērojot vislabākos nozares standartus līdzīgiem pakalpojumiem, ieskaitot visu Kleaner Pakalpojumu pabeigšanu, ko viņš izvēlas pieņemt ar KLEAN Platformas starpniecību.

Kleaner piekrīt, ka katra indivīda unikālo apstākļi nosaka to, vai tos var klasificēt kā neatkarīgs darbuzņēmējs. Kleaners piekrīt, ka tie ir jāklasificē kā neatkarīgs darbuzņēmējs un viņi ir "biznesā paši par sevīm". Kleaner garantē, ka viņi pašlaik veic un plāno turpināt veikt šādas darbības: uzņēmējdarbība ārpus KLEAN Platformas; patstāvīgi plānojot uzdevumus un pakalpojumus ārpus KLEAN Platformas; reklāmēt un piesaistīt citus klientu; censties samazināt izmaksas; izlemt, kad, kur un kā veikt pakalpojumus; izlemt, kādus pakalpojumus veikt vai kādus klientus pieņemt; noteikt darba secību; noteikt atbilstošos materiālus, lai pabeigtu Pakalpojumu; noteikt, kad pasūtīt līdzekļus, iekārtas, vai kādus citus materiālus, lai varētu pilnībā veikt Pakalpojumu; nodrošināt profesionālu darba transportlīdzekli un apdrošināšanu; veikt darbu, kam nepieciešamas īpašas prasmes un iniciatīva; veikt nepieciešamus ieguldījumus jūsu biznesā. Kleaner piekrīt, ka pievienošanās KLEAN tirgum nav pastāvīgas attiecības.

Kleaners atzīst, ka iepriekšminēto nosacījumu neievērošana ir būtisks šīs vienošanās pārkāpums. Ja Kleaners uzskata, ka viņi nevar turpināt pārstāvēt un garantēt iepriekš minēto, viņi pārtrauc Platformas izmantošanu un nekavējoties paziņo par to KELAN.

Kleaner arī garantē un piekrīt šādiem noteikumiem: neiesaistīties neapdomīgā vai bīstamā rīcībā, kas klientiem var radīt drošības problēmas; neradīt nepatiesu informāciju par KLEAN, KLEAN Platformu vai Pakalpojumu; nemēģinās apkrāpt KLEAN vai klientus no KLEAN Platformas. Jūs samaksājat visus piemērojamos vietējos nodokļus, pamatojoties uz jūsu Pakalpojumu sniegšanu un visiem jūsu saņemtajiem maksājumiem.

Kleaner ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, saistībām, darbībām, spriedumiem, procentiem, soda naudām, kā arī atlīdzināt zaudējumus un atlīdzināt KLEAN, tā filiāles un to darbinieku, direktoru, aģentu, jebkura veida izdevumus (ieskaitot saprātīgu advokātu honorāru samaksu), kas radušies vai rodas: miesas bojājumu, jebkura cilvēka nāves, zādzības vai bojājums ar nekustamo vai materiālo, personisko īpašumu, kas izriet no Kleaner darbības vai bezdarbības vai Kleaner pārkāpj jebkuru garantiju vai pienākumu saskaņā ar šo Vienošanos.

Pakalpojumi, ko Kleaner sniedz saskaņā ar šo Vienošanos, ir pilnīgi un pilnībā Kleaner atbildība. KLEAN nav atbildīgs vai atbildīgs par Kleaner vai citas trešās personas darbībām vai bezdarbību saistībā ar Kleaner sniegtajiem Pakalpojumiem. Tādēļ Kleaner saprot, ka, izmantojot KLEAN Platformu, Kleaner var tikt iepazīstināts trešajām personām, kas var būt potenciāli bīstamas, un ka Kleaner izmanto savu KLEAN Platformu uz savu atbildību un risku.

Kleaner atbildība ir pilnībā uzturēt spēkā un atbilstošu darba ņēmēju kompensāciju, atbildību un citus apdrošināšanas veidus ar pietiekamiem polises ierobežojumiem, lai aizsargātu un atlīdzinātu KLEAN un to partnerus, kā arī katru no darbiniekiem, direktoriem, aģentiem, meitasuzņēmumiem, dalībnieki, kontrolējošās personas un pilnvaras no jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Kleaner vai Kleaner palīgu, asistentu, darbuzņēmēju, darbinieku vai darbinieku rīcības, darbības vai bezdarbības rezultātā.

Šī Vienošanās stājas spēkā dienā, kad to apstiprina Kleaner, un tā paliek spēkā, kamēr tā netiek izbeigta, kā noteikts šajā punktā ("Termiņš"). Puses atzīst, ka šīs Vienošanās termiņš neatspoguļo nepārtrauktu vienošanos, jo šī Vienošanās garantē Kleaner tiesības izvēlēties, kad sevi padarīt pieejamu, un katru Pakalpojumu Kleaners izvēlas un pieņem atkārtoti, katru reizi uzskata par atsevišķu Pakalpojumu Vienošanos. KLEAN un Kleaner var izbeigt šo Vienošanos, kas stājas spēkā uzreiz pēc rakstiskas paziņošanas otrai pusei, ja otra puse būtiski pārkāpj šo Vienošanos. Būtisks pārkāpums ietver, bet neaprobežojas ar darbībām vai bezdarbību, kas ir skaidri definēti kā būtisks pārkāpums šeit vai KLEAN nespēju laikus samaksāt Kleaner maksu, kā aprakstīts šeit. Papildus iepriekšminētajam, Kleaner var jebkurā gadījumā izbeigt Vienošanos, par to rakstiski brīdinot KLEAN septiņu (7) dienu laikā. Turklāt KLEAN var izbeigt šo Vienošanos vai deaktivizēt Kleaner kontu nekavējoties, ja: vairs nevar pretendēt uz Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar piemērojamiem likumiem, atļaujām, rīkojumiem vai noteikumiem; KLEAN ir godprātīgi uzskatu, ka šāda rīcība ir nepieciešama, lai aizsargātu KLEAN kopienas vai trešo personu drošību, Kleaner tiks informēts par potenciālo vai faktisko deaktivāciju un iespēju mēģināt mainīt šo jautājumu līdz KLEAN saprātīgai apmierināšanai pirms KLEAN neatgriezeniski izbeidz Vienošanos. Par visiem pārējiem šīs Vienošanās pārkāpumiem Kleaner tiks nosūtīts paziņojums un iespēja novērst pārkāpumu. Ja pārkāpums tiek izlabots savlaicīgi un KLEAN būs apmierināts ar rezultātu, šī Vienošanās nebūs neatgriezeniski pārtraukta.

Pārtraucot šo Vienošanos jebkāda iemesla dēļ, Kleaner: pabeidz visus akceptētos Pakalpojumus, Kleaner ir pieprasījis; desmit (10) dienu laikā pēc šādas izbeigšanas vai citādi rakstiski vienojoties, atdod visu izīrēto mantu, kas atrodas Kleanera īpašumā; un, ja to pieprasa, KLEAN rakstiski apliecina, ka Kleaner ir izpildījis šī punkta prasības.

Pēc šīs Vienošanās izbeigšanas: ja izbeigšanu veic KLEAN, KLEAN maksā Kleaner jebkādu neizpildīto nopelnīto Kleaner maksu līdz ar nākamo plānoto maksājumu datumu vai agrāk; vai ja izbeigšanu veic Kleaner, KLEAN desmit (10) darbadienu laikā samaksā Kleaner jebkādu neizpildīto nopelnīto Kleaner maksu.

Kleaner nedrīkst piešķirt šo Vienošanos, ja nav KLEAN rakstiskas atļaujas. KLEAN var jebkurā laikā brīvi piešķirt savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šo Vienošanos. Šī Vienošanās būs saistoša un būs izpildāma katrai no pusēm, kā arī to attiecīgie pilnvarotie pārstāvji.

Juridiskie dokumenti