Uzkopšanas līgums

Šie noteikumi un nosacījumi ("Noteikumi") veido saistošu juridisku vienošanos starp Klientu un Kleaneri par Pakalpojuma izpildi un ir noteicošie attiecībā uz jebkuru citu vienošanos, dokumentāciju vai saziņu starp pusēm.

Puses apzinās un apliecina, ka KLEAN nav Kleaner darba devējs vai līgumslēdzēja iestāde un darbojas tikai kā starpnieks starp pakalpojuma darījumu starp Klientu un Kleaner; un, kad Klients piesaka Pakalpojumu KLEAN tirgū, un Kleaner to ir pieņēmis, puses noslēdz līgumu savā starpā un, ka KLEAN nav līgumslēdzējs ar šiem Noteikumiem vai jebkuru līgumu, kas noslēgts starp Klientu un Kleaner.

Klients un Kleaners var brīvi mainīt Noteikumus, kā to vēlas, ar savstarpēju, skaidru vienošanos rakstiskā veidā vai citādi. Izņemot gadījumus, kas skaidri norādīti šajos Noteikumos vai likumā noteiktjās garantijās, kas attiecas uz Patērētājiem, ar šo tiek izslēgtas visas garantijas, kas ir tiešas vai netiešas, saskaņā ar likumu vai citādi, saistībā ar Pakalpojumu, Papildu darbu un materiāliem, kas jāsniedz Kleaner

 

Klients izmanto KLEAN platformu, lai rezervētu Pakalpojumu, kuru tas vēlas lai tiktu veikts, un tajā laikā sniedz detalizētu informāciju par pieprasīto datumu un laiku, līdz kuram šim pakalpojumam jābūt izpildītam.

 

Kleaneri var piekrist izpildīt pakalpojumus par kuriem viņiem tiek paziņots caur KLEAN platformu.

Kad Kleaner ir pieņēmis pakalpojumu, vairumā gadījumu Kleaneris ievēro Klienta pieprasīto datumu un laiku, bet ārkārtas apstākļos patur tiesības piedāvāt citu datumu vai laiku, ja tie nespēj izpildīt sākotnējās klienta noteiktās prasības.

 

Klients nav spiests apstiprināt Kleanera piedāvātos datumus un laikus, un, ja klientam šie datumi nav ērti, tad viņš var sazināties ar KLEAN, lai pieprasītu pakalpojuma pārdalīšanu uz citu Kleaneri.

sniedzot Pakalpojumus Klientam, Kleaner apņemas: veikt Pakalpojumus ar pieņemamu aprūpi un prasmi; veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos no Klienta īpašuma zaudējumiem un / vai bojājumiem; piegādāt Pakalpojumus tādā mērā, kas dod vēlamos rezultātus, par ko Puses ir vienojušās; efektīvi izmantot Pakalpojumu sniegšanas ilgumu; un veikt Pakalpojumus saskaņā ar Klienta rezervāciju

 

Klients apņemas nodrošināt tīrīšanas produktus un piederumus, ja viņš ir tā atzīmējis pakalpojuma pieteikšanas laikā.

Kleaner ar šo apstiprina Klientam, ka tas nodrošina, ka tā darbinieki un apakšuzņēmēji: nekavējoties informē Klientu par jebkādiem kavējumiem; paveic pakalpojumu (un jebkurus citus papildus pienākumus) kā tas ir norādīts, balstoties uz standartiem un laika posmu kurā tas ir vienojies ar klientu, izmantojot atbilstošu prasmi un rūpīgumu saskaņā ar labo industrijas praksi, kas, kā minimums, nozīmē pamat spējas, rūpes, zināšanas un spēju paredzēt, kas būtu sagaidāma no pieredzējušas personas, kas piedāvā šāda veida pakalpojumus; izmanto kvalitatīvus materiālus, standartus un paņēmienus un pārliecinās, ka visiem piegādātajiem un izmantotajiem materiāliem nav trūkumu ražošanā, uzstādīšanā vai projektēšanā; nodrošināt visu aprīkojumu, darbarīkus un transportlīdzekļus un citus materiālus un priekšmetus, kas nepieciešami, lai pabeigtu Pakalpojumu vai Papildus darbus (izņemot tīrīšanas pakalpojumus, ar kuriem no Klienta tiek sagaidīts, ka jūs sniegsiet nepieciešamās piegādes); nodrošināt Klientam 30 dienu garantiju attiecībā uz visu darbu, kas veikts, veicot Pakalpojumu vai Papildu darbu; uzturēt spēkā esošo un pašreizējo Apdrošināšanas politiku; un ievērot visus piemērojamos likumus un noteikumus.

 

Kleaneris garantē, ka visi produkti vai materiāli, ko tas, tā darbinieki vai apakšuzņēmēji piegādā, izpildot Pakalpojumu, atbildīs jebkuram aprakstam, ko sniedz Kleaner vai tā darbinieki vai apakšuzņēmēji; un tā darbinieki un apakšuzņēmēji konsultēs Klientu par to, kādi piesardzības pasākumi un rūpība ir  jākoncentrē attiecībā uz jebkādām gāzēm, oksidējošiem, kodīgiem, toksiskiem, sprāgstošiem, uzliesmojošiem, bīstamiem, kaitīgiem vai indīgiem materiāliem veicot Pakalpojumu.

 

Kleaneris, tā darbinieki vai apakšuzņēmēji (ja tādi ir) uzņemas atbildību, par: mēbeļu, grīdas pārklājumu un klienta mantu aizsardzību; pakalpojuma izpildes laikā uzturēt drošību klienta īpašumā.


Klients ar šo apstiprina Kleaner, ka viņš: sadarbojas ar Kleaner, tā darbiniekiem vai apakšuzņēmējiem visos jautājumos, kas saistīti ar Pakalpojumu; nodrošina pieeju īpašumam uz laiku, kam Kleaner, tā darbinieki vai apakšuzņēmēji pieprasa, lai veiktu pakalpojumu; ja nepieciešams, nodrošina, ka platība ir skaidra, bez mēbelēm un Klienta citiem priekšmetiem; ir atbildīgs par visiem iepriekš veiktajiem darbiem (neatkarīgi no tā, vai tie ir izpildīti pareizi vai nav) īpašumā; informē Kleaner, tā darbiniekus vai apakšuzņēmējus, ja viņiem ir kādas aizdomas, ka tur ir: azbests vai kāda cita bīstama viela, apgabalā, kur tiks veikts Pakalpojums; ir jautājumi, kas saistīti ar zemu ūdens vai gāzes spiedienu; vai ir problēma vai jebkādas citas bažas saistībā ar jebkādiem īpašuma pakalpojumiem, sistēmām vai ierīcēm; un tā ir pieejama, kad Pakalpojums tiek pabeigts, lai Kleaner, tā darbinieki vai apakšuzņēmēji varētu sniegt jebkādu informāciju un padomus attiecībā uz Pakalpojumu, un Kleaner patur tiesības koriģēt Pakalpojuma uzsākšanas vai pabeigšanas maksu, datumu un laiku, ja Īpašums nav attīrīts no objektiem vai citādi sagatavots, lai Pakalpojumu varētu sākt.

Ja Klients ir iesniedzis jebkādus mērījumus, to precizitāte paliek tikai un vienīgi Klienta atbildība, un Klients būs vienīgais atbildīgais par visiem izdevumiem, kas radušies neprecizitātes vai problēmu dēļ, kas radušies mērījumu rezultātā.

 

Klients ar šo piekrīt, ka viņš / viņa būs vienīgais atbildīgais par: jebkādu noņemto priekšmetu nomaiņu, lai varētu pabeigt Pakalpojuma izpildi; un jebkura priekšmetu novietošana atpakaļ tā vietā, kas nepieciešama pēc pakalpojuma pabeigšanas (lai gan Kleaner iepriekš brīdina Klientu, ka šāda rīcība būs nepieciešama)

 

Ja kāda iemesla dēļ Kleaners atstāj īpašumu pirms Pakalpojuma plānotā beigām, Kleanerim ir jāinformē KLEAN tiklīdz tas ir iespējams. Ja Klients atļauj Kleanerim vai pieprasa Kleanerim pamest objektu pirms rezervētā pakalpojuma izpildes laika, Klients maksās par rezervēto laiku bez laika samazināšanas.

 

Ja Kleaneris neīsteno Pakalpojumus tam paredzētajā laikā, tam nekavējoties jāinformē KLEAN, ka Pakalpojums nav pabeigti, un iemesls, kāpēc tas nav izpildīts. KLEAN, palīdzēs Pusēm noteikt, vai ir jāpagarina rezervācija vai jāveic jauna rezervācija. Ja Puses nespēj vienoties, Kleaneris atstāj īpašumu pakalpojuma plānotajās beigās.


Ar šo Kleaneris ir tiesīgs iecelt darbinieku vai apakšuzņēmēju, lai veiktu Pakalpojumu, un pēc klienta rakstiska pieprasījuma iesniegs informāciju par šādu darbinieku vai apakšuzņēmēju.

Ja Kleaneris ieceļ darbinieku vai apakšuzņēmēju, lai veiktu Pakalpojumu, Kleaneris: izmanto darbiniekus un / vai apakšuzņēmējus, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze, lai veiktu Pakalpojumu; nodrošina, ka šī Puse ir saistīta ar šiem Noteikumiem; un paliek atbildīgs par jebkādu šo Noteikumu pārkāpumu, ko izdarījis šāds darbinieks vai apakšuzņēmējs.

 

Ja ierodoties īpašumā, Kleaneris, tā darbinieks vai apakšuzņēmējs, uzskata, ka ir nepieciešams papildus darbs; vai izmaksas un izdevumi, kas jāveic, lai Pakalpojumu varētu pabeigt, Klients un Kleaneris vienojas par papildus darba izmaksu un papildus izmaksu apmēru, pirms tiek veikts pakalpojums. Maksājumu par šādu papilddarbu var veikt, izmantojot KLEAN platformu vai maksājot tieši Kleanerim, bet jebkurā gadījumā par to ir jāvienojas un par to ir jāmaksā pirms pakalpojuma pabeigšanas, izmantojot KLEAN tirgu.

 

Ja Klients vēlas mainīt Pakalpojuma darbības apmēru vai būtību, tas tiek uzskatīts par Papildpakalpojumiem, un Klients sniedz informāciju par pieprasītajiem Papildpakalpojumiem, izmantojot KLEAN platformu, ko Kleaneris pēc tam var pieņemt, izmantojot KLEAN platformu, pirms sākt vekt šādus pakalpojumus

 

Klients var: noteiktos apstākļos; un saskaņā ar atcelšanas noteikumiem un maksājumiem, kas noteikti KLEAN platformas lietošanas noteikumos un nosacījumos, atcelt pieteikto pakalpojumu bez maksas. Lai izvairītos no krāpšanas, Klients nedrīkst atcelt jebkuru Pakalpojumu bez atcelšanas maksas, ja pēc tā pieprasījuma pakalpojums jau ir ticis uzsākts.


Ja Kleaneris ierodas īpašumā un nespēj sazināties ar Klientu vai iegūt piekļuvi Īpašumam, viņš ziņos un mēģinās sazināties ar Klientu 20 minūtes, pēc kurām Klientam tiks iekasēta pakalpojuma maksa.


Pabeidzot Pakalpojumu, Klients ir atbildīgs par visu nepieciešamo pārbaužu veikšanu, lai nodrošinātu, ka Pakalpojums ir pabeigts viņam apmierinošā veidā.

Klients var paziņot Kleanerim par jebkuru Pakalpojuma daļu, kas būtiski neatbilst standartiem, ar nosacījumu, ka paziņojums par noraidīšanu Kleanerim tiek sniegts divu (2) dienu laikā pēc tam, kad šāds defekts ir kļuvis pamanāms, un saprātīgā laikā pēc šāda paziņojuma (ne ilgāk kā 7 dienas), Kleaneris pārbauda Pakalpojumu, lai noteiktu, vai šāds noraidījums ir derīgs.


Jebkura Klienta sūdzība ir jāiesniedz rakstveidā KLEAN (info@klean.lv vai KLEAN platformā) vai Kleanera e-pasta adresē, kuru var iegūt no KLEAN. Noteiktos apstākļos un pēc saviem ieskatiem KLEAN var rīkoties kā starpnieks attiecībā uz sūdzību.

Ja klients nav savlaicīgi norādījis par pakalpojuma atcelšanu, tiek uzskatīts, ka klients ir pieņēmis pasūtījumu.

Ja Klients paziņo Kleanerim un pēc tam Kleaneris konstatē, ka Pakalpojums nav ticis pienācīgi aizpildīts, tad, neskatoties uz jebkādām tiesībām, kas Klientam var būt, Klients ir tiesīgs, lai viņam: izlabot vai aizstāj pakalpojumu; vai atmaksā to maksas daļu, kas bija jāmaksā par nepietiekami pabeigtu Pakalpojuma daļu.

 


Tiklīdz Kleaneris ir izpildījis Klienta pieteikto pakalpojumu, tam nav jāuzņemas nekādas saistības pret Klientu attiecībā uz noraidīto Pakalpojumu.

Kleaneris nav atbildīgs par jebkuru Pakalpojumam piemērojamo garantiju pārkāpumu, ja: Klients turpina izmantot Pakalpojuma daļu, kas ir strīda iemesls, tiklīdz viņš / viņa ir uzzinājis par defektu; vai defekts rodas tāpēc, ka Klients nav ievērojis Kleanera mutiskos vai rakstiskos norādījumus par objekta uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, lietošanu vai apkopi, kas uzstādīta kā daļa no Pakalpojuma vai labas tirdzniecības un nozares prakses; vai Klients nomainījis vai labojis šo preci bez iepriekšējas rakstiskas Kleanerapiekrišanas; vai Klients izmanto objektu tādam mērķim, kādam tas nav paredzēts, ja vien Kleaneris nav skaidri apliecinājis, ka tas atbilst klienta vajadzībām.

 

Ne Kleaneris, ne tā darbinieki vai apakšuzņēmēji nav atbildīgi par: jebkuriem Pakalpojuma defektiem, kas radušies no godīgas nodiluma, tīša kaitējuma, nelaimes gadījuma, nolaidības, ko veic Klients vai trešā persona, vai ja Klients neievēro Kleanera (vai tā darbinieku vai apakšuzņēmēju) norādījumus vai jebkādas izmaiņas vai labojumi, kurus Klients veic, neizmantojot Kleaner iepriekšēju rakstisku atļauju; vai izmaksas, kas saistītas ar visu esošo cauruļvadu un / vai sistēmas daļu remontu vai nomaiņu, pēc kurām pēc jaunu produktu pievienošanas tiek konstatēti defekti. Arī Kleaneris, viņa darbinieki vai apakšuzņēmēji neuzņemas nekādu atbildību, ja Klienta caurules un / vai sistēma nedarbojas pareizi, ja Klienta gāzes vai ūdens apgāde kļūst nepietiekama vai ūdens spiediens ir mainīgs, ja vien Kleanera, tā darbinieku vai apakšuzņēmēju nolaidības dēļ, izpildot savu pakalpojumu, ja šāda situācija ir izveidojusies.

 

Klientam ir jāpaziņo KLEAN par visiem Kleaneru radītajiem zaudējumiem Klienta īpašumā pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pēc Pakalpojumu izpildes.


Neatkarīgi no jebkādiem citiem šī Līguma noteikumiem, Klients apstiprina, ka pamatojoties uz noteiktu pakalpojumu ārkārtas raksturu, pastāv iespēja, ka pastāv daži trūkumi Pakalpojuma izpildē; un / vai izmaksu pieaugums materiālu detaļām un / vai piegādēm, kas jāizmanto, salīdzinot ar līdzīgiem pakalpojumiem, kas tiek veikti ne-ārkārtas situācijās.

Tādēļ Klients piekrīt, ka, ja vien šie defekti būtiski neietekmē Pakalpojumu, Kleaneris uzskata, kair apmierinoši izpildījis Pakalpojumu un nav atbildīgs par Klientu. Tomēr, ja šāds defekts ietekmē vairāk nekā divdesmit piecus procentus (25%) no darba, kas veikts kā daļa no Pakalpojuma, vai tam ir būtiska ietekme uz Pakalpojumu, Kleaneris atkārtoti veic šādu ietekmēto Pakalpojuma daļu.

Ņemot vērā Kleanera piekrišanu veikt Pakalpojumu, Klients: samaksā KLEAN platformā norādīto maksu kopā ar jebkādiem Papildmaksājumiem (ja tādi ir); un uz tiem attiecas atcelšanas noteikumi un maksājumi, kas noteikti KLEAN platformas lietošanas noteikumos un nosacījumos.

KLEAN, Kleanera vārdā, Maksājuma summas automātiskais debets tiks veikts saskaņā ar Klienta norādīto maksājuma veidu saskaņā ar Mājas lapas noteikumiem un nosacījumiem.

 

KLEAN izsniedz Klientam rēķinu Kleanera vārdā.

 


Ja Klients jebkuru iemeslu dēļ nepieņem Pakalpojuma izpildi, un Kleaneris to ir pienācīgi izpildījis, pakalpojums tiek uzskatīts par apmierinoši izpildītu un pabeigtu, un Klients ir atbildīgs par pilnu maksu bez maksas samazināšanas vai atlaides.

Ja Kleanera pienākumi, saskaņā ar šiem Noteikumiem, tiek novērsti vai aizkavēti ar Klienta, vai jebkuras citas personas, kas rīkojas Klienta vārdā, darbību vai bezdarbību; Kleaner nav atbildīga par jebkādām izmaksām, maksām vai zaudējumiem, kas Klientam radušies tieši vai netieši no šādas novēršanas vai kavēšanās.

 


Klients maksā komisijas maksu un papildmaksājumus bez atskaitījuma, vai nu kā kompensāciju, pretprasību vai citādi. Maksājums netiek uzskatīts par saņemtu, kamēr KLEAN nav apstiprinājis līdzekļu saņemšanu pilnā apjomā.

Maksa ietvers piemērojamos nodokļus, ja to paredz likums.

 

Ja, ja Kleaneris ir pārkāpis šo vienošanos, Klients ir tiesīgs saņemt atmaksu bet kompensācija tiks ierobežota līdz Maksājuma summai.

 

Nekas šajā nolīgumā neietver vai neierobežo Kleanera atbildību par nāves vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi Kleanera nolaidība (vai tās darbinieku vai apakšuzņēmēju neuzmanība); vai par krāpšanu vai krāpniecisku sagrozīšanu; vai par jebkuru lietu, par kuru Kleaneris varētu nelikumīgi izvairīties vai mēģināt izvairīties no  savas atbildības.

 

Ne Kleaners, ne tā darbinieki vai apakšuzņēmēji nav atbildīgi par: netiešiem, vai nejaušiem zaudējumiem vai bojājumiem, ieskaitot jebkādus ekonomiskus zaudējumus vai peļņas zaudējumus vai Kleanera zaudējumus, kas radušies Klientam; vai aizkavētām vai neizpildītām kādām no savām saistībām, ja aizkavēšanās vai neveiksme rodas no notikumiem vai apstākļiem, kas ir ārpus tā kontroles, tostarp, bet ne tikai, Dieva darbības, nelaimes gadījumi, karš, ugunsgrēks, streiki, bloķēšana, sakaru neveiksmes tostarp telekomunikācijas vai datorsistēmas, iekārtu salūzšanas vai izejvielu trūkums vai trūkums no dabiskā piegādes avota, un Kleaneris ir tiesīgs pagarināt savas saistības.

Ja, ņemot vērā jebkuru nepārvaramas varas gadījumu, kas neietilpst kādas puses kontrolē, kā rezultātā tiek kavēta vai novērsta kāda no šajā nolīguma minēto noteikumu izpilde, tad šādu izpildes kavējumu neuzskata par pārkāpumu šā nolīguma izpratnē; Puse savstarpēji nevar prasīt atlīdzināt zaudējumu vai bojājumu; un abas puses dara visu iespējamo, lai līdz minimumam samazinātu jebkuru apturēšanas laiku, ko izraisījis jebkurš nepārvaramas varas gadījums.

 

Nepārvaramas varas gadījums nozīmē un ietver ugunsgrēku, plūdus, negadījumus, bloķēšanu, streiku, darba stāvokli vai jebkāda veida rūpniecisku darbību, neizbēgamu nelaimes gadījumu, valsts nelaimes vai nemieri, slimību, Dieva rīcību, jebkura Parlamenta akta pieņemšanu vai jebkura likumīgi izveidotas varas aktu, jebkāds cēlonis vai notikums, kas izriet no kara vai cita iemesla vai kāda cita (līdzīga vai atšķirīga rakstura iemesla vai notikuma), ārpus abu Pušu kontroles.

 

Ja kāds no šiem Noteikumiem tiek uzskatīts par nelikumīgu vai neizpildāmu, šie noteikumi tiek nodalīti, un pārējie Noteikumi un nosacījumi paliek spēkā pilnībā, ja vien Kleanera šo Noteikumu un nosacījumu mērķis nav būtiski izkropļots, tādā gadījumā tā izbeidzas, neradot papildu atbildību.

 

Šos Noteikumus reglamentē un interpretē un izpilda saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, neņemot vērā jurisdikcijas kolīziju normu izvēli, kā arī jebkurus strīdus, darbības, prasības vai cēloņus, kas izriet no saistības ar šo Līgumu vai KLEAN platformu, ir pakļauta to Latvijas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai, kuras jūs iesniedzat ar šo vienošanos.

Juridiskie dokumenti